บริการยืมคืน

เป็นการให้บริการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 5 อาคาร 2 บริเวณใกล้ประตูทางเข้าห้องสมุดและให้บริการตามเวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการ ตามสิทธิการยืมของสมาชิกห้องสมุดแต่ละประเภท ผู้มีสิทธิยืมหนังสือได้ต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุด โดยแสดงบัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกห้องสมุด ที่มีรหัส บาร์โค้ดทุกครั้งที่ติดต่อยืมทรัพยากร

การยืม

หากต้องการนำหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไปใช้นอกห้องสมุด ต้องติดต่อขอยืมที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 5 อาคาร 2 เคาน์เตอร์ยืม-คืนห้องสมุดกรมสุขภาพจิต โดยมีระเบียบดังนี้

  • ใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืมและรับผิดชอบหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรายการยืมของตน
  • หลีกเลี่ยงการขีด-เขียนลงในตัวเล่ม
  • สงวนหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ยืมตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการยืมของห้องสมุด
  • ระมัดระวังการทำให้ตัวเล่มเกิดความเสียหายหรือสูญ หาย ซึ่งจะต้องเสี่ยค่าปรับหนังสือ/สิ่งพิมพ์สูญหายหรือซื้อทดแทน ค่าดำเนินการและเสียค่าปรับเกินกำหนดส่ง
  • ไม่มอบบัตรสมาชิกหรือบัตรที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกของแต่เองให้ผู้อื่นนำมาใช้
  • แจ้งให้ห้องสมุดทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หน่วยงาน สถานภาพ และที่อยู่ เพื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง
  • หากบัตรสูญหาย ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบเพื่อบันทึกในระเบียน ซึ่งเป็นการป้องกันกรณีที่ผู้อื่นนำบัตรนั้นมายืมหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้เป็นเจ้าของบัตรจริงในการรับผิดชอบหนังสือ/สิ่ง พิมพ์ที่อยู่ในรายการยืมของตน
  • หากผู้ใช้มีค่าปรับสูงเกินกว่าจำนวนที่ห้องสมุด กำหนดไว้ หรือค้างส่งทรัพยากรนานเกินเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ/เอกสารหรือใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ ยืม-คืนได้

 

การรับ

หากต้องการนำหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ถูกยืมออกนอกห้องสมุด ติดต่อขอส่งคืนที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 5 อาคาร 2 ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต

การจอง

สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะขอจองหนังสือซึ่งต้องการใช้ แต่มีผู้อื่นยืมไปก่อนได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 5 อาคาร 2 ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือนั้นไว้ให้เมื่อได้รับตัวเล่มคืน ทั้งนี้ห้องสมุดจะเก็บไว้บนชั้นจองที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคืน หากเกินกำหนดจะนำขึ้นชั้นบริการตามปกติ

การยืมต่อ (Renew)

สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะขอยืมหนังสือซึ่งได้ยืมออกไปแล้ว เพียงนำบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิกห้องสมุดที่มีรหัสบาร์โค้ด มาติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 5 อาคาร 2 ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำตัวเล่มมาด้วย ทั้งนี้ห้องสมุดจะอนุญาตให้ยืมต่อได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินกำหนดจะต้องนำตัวเล่มมาส่งคืนที่ห้องสมุด
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้