คู่มือการจัดทำแผนประคองกิจการสำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP)

Last updated: 1 มิ.ย. 2563  |  2024 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือการจัดทำแผนประคองกิจการสำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP)