ทำเนียบงานวิชาการ Covid-19

การศึกษาผลกระทบจากภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณIการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนักศึกษามหาวิทยาลัย

COVID-19, mobile health and serious mental illness

Anticipating and Mitigating the Impact of the COVID-19 Pandemic

Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science

Impact of Human Disasters and COVID-19 Pandemic on Mental Health: Potential of Digital Psychiatry

Somatic symptoms and concern regarding COVID-19 among Chinese college and primary school students: A cross-sectional survey

Patients with mental health disorders in the COVID-19 epidemic

Challenges and burden of the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic for child and adolescent mental health: a narrative review to highlight clinical and research needs in the acute phase and the long return to normality

Mental health problems faced by healthcare workers due to the COVID-19 pandemic-A review