การศึกษาผลกระทบจากภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณIการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนักศึกษามหาวิทยาลัย

Last updated: 6 ก.ย. 2564  |  402 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การศึกษาผลกระทบจากภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณIการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนักศึกษามหาวิทยาลัย

การศึกษาผลกระทบจากภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณIการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนักศึกษามหาวิทยาลัย


วรตม์ โชติพิทยสุนนท์, พจ ธรรมพีร. การศึกษาผลกระทบจากภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณIการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนักศึกษามหาวิทยาลัย[อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2564 [เข้าถึงเมื่อ 6 กันยายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://drive.google.com/file/d/19LsYc5tLE7T5Eoosxf7nu733HtK197xZ/view?usp=sharing